Merry Christmas!


Celebrating the season at Mount Vernon.